Prawo oświatowe i szkolnictwo wyższe

Istotnym polem działalności WJW Kancelaria jest oświata. W zakres zainteresowań firmy WJW Kancelaria wchodzi tu kompleksowa obsługa uczelni, jednostek naukowych oraz niepublicznych przedszkoli, szkół oraz innych placówek oświatowych. Przedmiotem działalności są także: audyt prawny, analiza prawna statutu, regulaminów, zarządzeń i innych wewnętrznych aktów prawnych z obowiązującym prawem, jak również prowadzenie w imieniu organów prowadzących niepubliczne placówki oświatowe (przedszkola i szkoły)sporów z jednostkami samorządu terytorialnego o wypłatę dotacji oświatowej. Kancelaria podejmuje się także reprezentowania Klientów w postępowaniach przed Centralną Komisją do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych.

Zakres działalności: